תקנון

תקנון תנאי שימוש באתר

תקנון תנאי שימוש באתר

 1. מבוא
  • ברוכים הבאים ל bobot-israel.com (להלן: “האתר“). האתר מצוי בבעלות נ.י.נ. יעוץ ויבוא בע”מ , ח.פ. 515881183 (להלן: “החברה“), והוא מופעל על ידה. משרדה הרשום של החברה נמצא ברח’ המסילה 21 נשר.
  • האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי כל גולש במרשתת, העושה בו שימוש (להלן: “המשתמש“).
  • תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים בין בעלת האתר ומפעילתו – קרי: החברה – לבין המשתמש, והוא מהווה חוזה התקשרות מחייב. כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר, לרבות כל רכישה שיבצע באמצעות האתר כפוף להוראותיו של התקנון, ולא תישמע טענה בדבר מצגים או התחייבויות שאינם מוזכרים בתקנון.
  • שימוש באתר על ידי המשתמש, לרבות רכישת המוצרים המוצעים בו למכירה, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות התקנון ואת תנאי מדיניות הפרטיות, כי הוא הבינם וכי הוא מסכים לקבלם ללא סייג ולפעול לפיהם. משתמש שאינו מסכים לתנאי מהוראות התקנון, מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר או לפנות לחברה בכדי שתסייע לו בדרכים חלופיות.
  • לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם בגיר (בן 18 ומעלה) בעל תעודת זהות ישראלית, הכשיר לבצע פעולות משפטיות, או תאגיד, הרשום כדין בישראל. המשתמש יחזיק בכרטיס אשראי תקף ויהיה לו תא דואר אלקטרוני פעיל.

אם המשתמש הוא קטין או פסול דין, המשתמש מצהיר שקיבל את הסכמת הוריו או אפוטרופוסיו החוקיים לביצוע כל פעילות באתר מכל סוג שהוא.

על האפוטרופוסים חלה אחריות ליידע את המשתמש הקטין באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילותו כדי שיפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות שתבוצע על ידי המשתמש הקטין באתר מהווה הסכמה שלו ו/או של אפוטרופסו לאמור בתנאי התקנון.

 • בכל עניין המשתמש רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון / וואצאפ שמספרו 051-2468002.

 1. תנאים כלליים
  • הוראות התקנון חלות על כל שימוש, לרבות רכישה של מוצרים, על ידי המשתמשים באתר.
  • פרשנותו של התקנון ואכיפתו ייעשו על פי חוקי מדינת ישראל.
  • תוקף הוראות התקנון הוא מצטבר ולא לחלופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא כמצמצמים זה את תחולת זה.
  • נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד, הוא נוסח התקנון המפורסם באתר.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדי פעם בפעם את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום באתר, וזאת ללא צורך לתת התראה או הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד על כך.
  • שינויים אלו יחייבו את המשתמש באתר מרגע פרסומם, אף אם הוא לא ידע עליהם שעה שעשה את השימוש באתר. משכך, מומלץ למשתמש לעיין היטב בתקנון תנאי השימוש בטרם יבצע פעולות באתר.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין הוראות תקנון זה לבין תוכן האתר או פרסומים אחרים, תגברנה הוראות התקנון.
  • החברה עושה מאמצים על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר מדויק, אך אין בכך בכדי להשית עליה אחריות כלשהי לאי-דיוקים או לשגיאות בתום לב המתגלים בו.
  • ייתכן שהאתר יכלול קישורים לאתרים של צדדי ג’ או למאפיינים שלהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אולם, החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לתכנים שיוצגו באתרים אלו או למאפיינים של אותם צדדים שלישיים. למען הסר ספק, החברה גם לא תהא אחראית לנזקים כלשהם שנגרמו למשתמש מחשיפה לאתרים של צדדי ג’ אליהם הגיע דרך קישורים המופיעים באתר.
  • מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק בכל עת את פעילות האתר, ללא הודעה מראש. המשתמש מסכים כי לא תהיינה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה עקב הפסקת פעילות האתר.
  • המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות ולא להעלות לאתר תכנים פוגעניים ו/או בוטים ו/או כוזבים ו/או בלתי חוקיים ו/או העלולים להוות לשון הרע ו/או הפוגעים בפרטיות המשתמשים ו/או הכוללים נוזקות ו/או תכנים מסחריים.
  • משתמש שהפר את תנאי התקנון, או עשה שימוש בלתי חוקי באתר, מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי צד שלישי, ו/או בגין כל ההוצאות, ו/או בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, הנובעים מהפרת הוראות תקנון זה ו/או כתוצאה משימוש בלתי חוקי באתר.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע בכל עת – לפי שיקול דעתה המוחלט, ללא הודעה מוקדמת וללא נימוק – גישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע באתר רכישות ממשתמש שכרטיס האשראי שלו הוגבל או נחסם או ממשתמש שניסה לבצע פעולה כלשהי באתר בניגוד לדין או לתקנון שימוש זה או במטרה לשבש את ניהולו התקין של האתר או שעלולה לפגוע בחברה בדרך כלשהי. זאת, מבלי לגרוע מכל הליך אחר שהיא עשויה לנקוט. למשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.

לעניין זה, יצוין, כי רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות שהתבצעו באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונותן ולפרטיהן.

 • הכותרות בתקנון הן לצורכי נוחות והתמצאות המשתמש, והן לא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד, והאמור בו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.

 1. רכישת מוצרים דרך האתר
  • האתר משמש כפלטפורמה למכירה קמעונאית (ליחידים בלבד), ולא תתאפשר בו רכישה לצורכי מסחר, מכירה סיטונאית או מכירה חוזרת. המשתמש מאשר ומתחייב שלא ישתמש באתר לצרכים מסחריים ושלא ימכור מוצרים שרכש באמצעות האתר לצד שלישי.
  • המוצרים המוצעים באתר הם מוצרים חדשים, שיסופקו באריזותיהם המקוריות עם כתב אחריות כדין. במקרה של תקלה במוצר, יש לפנות ליבואן ו/או לספק ו/או ליצרן, בהתאם לתעודת האחריות. לחברה אין – ולא תהיה – כל אחריות למוצרים, כאמור.
  • החברה רשאית להוסיף לאתר מוצרים, או לגרוע מוצרים, וכן לשנות את מחיריהם.
  • המפרט הטכני של המוצר יגבר על תמונתו ו/או תיאורו, במקרה של פערים או הבדלים ביניהם.
  • מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ ככל שהוא חל בדין, והמבצעים המוצעים בו (ככל שיוצעו) יהיו תקפים עד גמר המלאי וברכישה באמצעות האתר בלבד. החברה רשאית לשנות את המחירים באתר ולהפסיק מבצעים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  • החברה אינה מתחייבת כי המוצרים המוצעים באתר מצויים במלאי, אך היא תפעל כדי להסיר מוצרים שידוע לה כי אזלו ממנו.
  • משתמש המעוניין לבצע רכישה, יבחר אם להירשם לאתר או לבצע הזמנה כאורח באתר.
  • הן בטופס ההרשמה לאתר והן בטופס ההזמנה כאורח, נדרש המשתמש – כתנאי מוקדם -למסור את כל הפרטים הבסיסיים, המוגדרים בו כשדות חובה, כגון: שם, כתובת, מס’ טלפון, כתובת דוא”ל ופרטי כרטיס אשראי. ככל שהמשתמש יבכר להירשם לאתר, הוא יקליד בנוסף שם משתמש שיבחר וסיסמה.
  • על המשתמש להקפיד למלא את הפרטים הנכונים באופן מדויק, כדי להבטיח את ביצועה של הרכישה ביעילות וללא תקלות, והאחריות לכך מוטלת עליו בלבד.
  • החברה אינה אחראית להזנת פרטים שגויים, או לתקלות שאירעו עקב הזנת פרטים כאמור.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהזנת פרטים אישיים כוזבים ביודעין מהווה עבירה פלילית, ומשתמש העושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
  • החברה שומרת על זכותה לבטל את ההזמנה אם הוגשו במהלכה פרטים כוזבים, שגויים, לא מדויקים או חלקיים.
  • לאחר ביצוע ההזמנה, תפנה החברה לחברת האשראי הרלוונטית לקבלת אישורה לביצוע הרכישה, בהתאם לנהלים המוסכמים ביניהן.

 • במידה שעסקת הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי המתאימה, תישלח לכתובת הדוא”ל של המשתמש הודעה על כך, וההזמנה תבוטל אוטומטית. אולם, ככל שיתקבל אישור מחברת האשראי, תירשם ההזמנה באתר ויישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש אישור בדבר ביצוע ההזמנה וקליטתה במחשבי החברה. האישור יכלול את פרטי ההזמנה, לרבות מספר ההזמנה ופרטי המשתמש שביצע את ההזמנה.

יובהר, כי אישור זה אינו מהווה ראיה לביצוע העסקה, ואין בכוחו לאשר שהמוצר קיים במלאי החברה או בכדי לחייב את החברה. רישומי הפעולות במחשבי החברה, יהוו ראיה לאמור בהם.

 • עסקת הרכישה תושלם בכפוף להימצאות המוצר הנרכש מהמלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.
 • אם יתברר כי מוצר מסוים אזל מהמלאי, או שלא ניתן לספקו מסיבות כאלו ואחרות, החברה תהא רשאית להודיע למשתמש על ביטול עסקת הרכישה ביחס אליו, בדואר אלקטרוני ו/או טלפונית, לפי בחירתה ובהתאם לפרטי הקשר שהזין המשתמש. המשתמש מאשר כי הוא מוותר על כל תביעה או טענה או דרישה כנגד החברה ביחס לביטול העסקה בנסיבות אלה, וזאת ככל שהחברה תבטל חיובים שבוצעו בגין רכישת המוצר שאזל מהמלאי.

 1. אספקת המוצרים
  • אם השתכללה עסקת רכישה, תדאג החברה לאספקת המוצרים הנרכשים באתר, באמצעות משלוח בדואר רשום של דואר ישראל או באמצעות חברת שילוח (לפי שיקול דעתה הבלעדי), לכתובת בישראל (בלבד), אשר נמסרה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. האספקה תהיה בכפוף לאזורי החלוקה ולתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל.
  • במקרה של חוסר יכולת לאתר את הכתובת שמסר המשתמש, ע”י דואר ישראל ו/או חברת השילוח, יוחזר המוצר לחברה, והיא רשאית – כחלוף 7 ימי עסקים – לפעול בו לפי שיקול דעתה הבלעדי. באם יבקש הלקוח אספקה חוזרת של המוצר, ישלם את עלות הפעולה לחברה, לפי קביעתה, כתנאי לאספקתו החוזרת.
  • יודגש, כי החברה אינה מחויבת לספק מוצרים לאזורים מוגבלים לגישה מסיבות ביטחוניות. במקרה שהמען המבוקש נמצא באזור מוגבל לגישה, החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך ובתיאום עמו מראש.
  • אספקת מוצרים לבית המשתמש או לכתובת אחרת שנמסרה על ידו, כרוכה בתשלום דמי משלוח (להלן: “דמי משלוח“). דמי המשלוח משתנים, כתלות במוצר המוזמן, והם יתווספו למחירו הכולל של כל מוצר.
  • דמי המשלוח המפורטים באתר אינם מתחשבים בהובלה חריגה (הובלה לקומה 3 ומעלה בבית מגורים שלא מותקנת בו מעלית או במקרה שלא ניתן להכניס את המוצר במעלית, הובלה הדורשת שימוש בכוח אדם נוסף, הובלה המצריכה שימוש במנוף, הובלה המחייבת פירוק של המוצר מאריזתו וכיו”ב), ובמקרה של הובלה חריגה – החברה תהיה רשאית לגבות תוספת תשלום מהמשתמש.
  • החברה זכאית לעדכן את שיעורי דמי המשלוח ולשנות את שיטת השילוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • אספקת המוצרים תיעשה בהתאם לרשום בהזמנה .
  • למען הסר ספק, מועדי אספקת המוצרים כוללים רק “ימי עסקים” (היינו, ימי חול מיום ראשון ועד יום חמישי, ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון וימי חוה”מ), והם נמנים ממועד השלמת עסקת הרכישה (קבלת אישור העסקה מחברת האשראי ובדיקת הימצאותו של המוצר במלאי).

יום העסקים מסתיים בשעה 16:00. הזמנה שתתקבל לאחר השעה 16:00, תיחשב כהזמנה שבוצעה ביום העסקים הבא, לצורך מועד האספקה.

 • החברה לא תהא אחראית לכל מעשה או מחדל של המשלח, לרבות איחורים או עיכובים באספקה שאינם עולים על 10 ימי עסקים מיום שהמשתמש הודיע על העיכוב בקבלת המוצר. במקרה של עיכובים, רשאי המשתמש לבטל את העסקה כמפורט להלן.
 • אם המשתמש לא הודיע על עיכוב בקבלת המוצר בתוך 4 ימי עסקים מעת חלוף המועד הקבוע בסעיף 4.7 לעיל, הוא יראה כמי שקיבלו במועד, ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין אי אספקת המוצר.

 • זאת ועוד, החברה לא תהא אחראית לאיחורים או עיכובים באספקה ו/או לאי אספקה, הנובעים מפרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים שמסר המשתמש ו/או מכוח עליון (תופעות טבע, מלחמה וכד’) ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, דוגמת שביתות ו/או תקלות ו/או עיכוב במכס, לרבות תקלות מחשוב, ו/או מאירועים שמקורם במשתמש הרוכש.
 • כתנאי למסירת המוצרים, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כאמור.
 • עם קבלת המוצר, יהיה על הרוכש לבדוק את המוצר.

 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים על ידי המשתמש
  • משתמש שביצע עסקה לרכישת מוצר יהיה רשאי לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“) והתקנות שהותקנו מכוחו, אלא אם מדובר במוצר שהורכב או יוצר במיוחד למען המשתמש.
  • רוכש המעוניין לבטל עסקה, ישלח לחברה הודעה בכתב בדבר ביטול העסקה (במסגרתה יפורטו שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו, מס’ ההזמנה), בוואצאפ למספר 051-2468002 ,לרבות באמצעות דוא”ל לכתובת שירות הלקוחות של החברה, החל מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בדבר ביצוע ההזמנה המפרט את עיקר תנאיה של העסקה, לפי המאוחר.
  • על אף האמור בהסכם זה ו/או באתר, מקום שהוראותיהן של תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ה’תשע”א-2010 סותרות את הוראות הסכם זה, יחולו הוראות התקנות הנ”ל.
  • חרף האמור, אם הרוכש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הוא יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 4 חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת האישור בדבר ביצוע ההזמנה המפרט את עיקר תנאיה של העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין המשתמש, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. על פי החוק. החברה תהיה רשאית לבקש מהמשתמש תעודה, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
  • אם בוטלה עסקת רכישה לפני שליחת המוצרים, המשתמש יהיה זכאי להחזר כספי מלא.
  • אם בוטלה עסקת רכישה לאחר שליחת המוצרים, עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל את החיוב בגין העסקה, תמסור העתק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהמשתמש הרוכש סכום כלשהו.
  • אם בוטלה עסקת רכישה לאחר שליחת המוצרים שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל את החיוב בגין העסקה, תשלח לרוכש עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה מהרוכש דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך (החברה רשאית להוסיף לסכומים הנ”ל כל קנס ו/או עמלת סליקה שאין היא יכולה לקבל בחזרה מחברת האשראי). זאת, בתנאי שלא מדובר במוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש או בטובין פסידים, ובלבד שהמוצר לא ניזוק ולא חלה הרעה במצבו.
  • במקרה שבו בוטלה עסקת הרכישה, והמוצרים כבר נשלחו, ידאג המשתמש להחזיר, על חשבונו (למעט אם בוטלה עסקת הרכישה עקב פגם או אי התאמה), את המוצרים לחברה בצירוף חשבונית בתוך 14 ימים מיום ביטולה של העסקה, במקום שנמסר לו או במקום אחר, כפוף לאישור החברה. המוצרים יוחזרו, ככל הניתן, באריזתם המקורית.

 1. ביטול עסקה על ידי החברה

מבלי לגרוע מהוראות התקנון, החברה תהא רשאית לבטל עסקת רכישה (כולה או מקצתה), בין היתר, בכל אחד מהמקרים שלהלן, שאינם בבחינת רשימה סגורה:

 • אם המשתמש לא עמד בהתחייבויותיו לפי התקנון, והתגלה כי הופר סעיף מסעיפי תקנון זה, לרבות במקרה שלא נקלטו פרטי כרטיס האשראי של המשתמש במערכת או פרטיו המלאים ולרבות במקרה שלא אושרה העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 • אם יתברר שהמשתמש מסר פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים עת נרשם לאתר ו/או ביצע ההזמנה ו/או לאחר מכן.
 • אם יתברר שהמשתמש מתכוון לשוב ולמכור את המוצרים ו/או לסחור בהם.
 • אם יתגלה כי המוצרים המוזמנים אזלו מהמלאי.
 • אם בתום לב נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר, באחד מהנתונים אשר מפורטים באתר לגבי מוצר, לרבות לגבי מחירו או תיאורו, ושעל בסיסם ההזמנה נערכה.  
 • אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע בחברה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים, עובדי החברה וספקים.
 • אם יתגלה כי העסקה ו/או השימוש באתר לוו ו/או אפשרו ביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על ידי המשתמש או צד ג’ מטעמו.
 • במקרה של מניעה או עיכוב או שיבוש בפעילות האתר או באספקת המוצרים, הנובעים מכוח עליון (כגון: אירועי טבע חריגים, פעולות מלחמה, איבה, טרור, מתקפת סייבר, שביתות, השבתות) או מתקלות (מכוונות או בלתי מכוונות) באתר, במערכות המחשוב ו/או התקשורת של החברה או מתקלות בסליקת האשראי או מתקלות ו/או גורמים ו/או אירועים אחרים שאינם בשליטת החברה ושאינם תוצאה של מעשה או מחדל של החברה.
 • מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת הזמנות מסיבות נוספות, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • החברה תמסור למשתמש הודעה על ביטול העסקה בטלפון ו/או בכתב ו/או בדוא”ל למספר הטלפון ו/או לכתובת ו/או לכתובת הדוא”ל (לפי העניין) אותם ציין בעת ההרשמה לאתר או בעת ביצוע עסקת הרכישה. או אז, תבוטל ההזמנה, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב למשתמש כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם במועד הודעת הביטול, באופן עליו תחליט לפי שיקול דעתה.
 • למשתמש או לצד ג’ לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, למעט לעניין השבת סכום העסקה, ככל ששולם.

 1. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני ביחס לאתר ולתוכנו, בין אם נרשמו, ובין אם טרם נרשמו, לרבות סימני מסחר, פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים – הם רכושה הבלעדי של החברה, והם יהיו מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל ואמנות בינ”ל.
  • כך, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה היא בעלת הזכויות הבלעדית בקוד המחשב של האתר, שם המתחם, עיצוב האתר, אופן הצגתו של האתר, לוגו, צילומים, תמונות, איורים, שרטוטים, עיצובים, גרפיקה, סמלים, צלמיות, תכנים מילוליים, חזותיים, קטעי אודיו, קטעי וידאו, בסיסי נתונים, רשימת לקוחות, דגמים, מוניטין וכיו”ב.
  • המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינה הרוחני של החברה.
  • חל על המשתמש איסור מוחלט לשנות, לעבד, להעתיק, לשכפל, לאחסן, להפיץ, לפרסם, למכור, לשווק, לשדר, להציג בכל מדיה שהיא, לתרגם תוכן מהאתר (לרבות טקסטים, סימני מסחר, תמונות, ממשק גרפי) ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, בתוכן האתר, בהעדר הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.
  • מובהר, כי החברה לא תישא באחריות להפרות של זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים, דוגמת אתרי מרשתת אחרים, שאתרה כולל קישורים (לינקים) אליהם.

 1. מדיניות הפרטיות של האתר
  • החברה מתחייבת לנקוט אמצעי זהירות בכדי לשמור על פרטיות משתמשי האתר ועל סודיות המידע שנמסר לה על ידיהם במועד רישומם לאתר ו/או בעת ביצוע הזמנה ו/או לאחר מכן, ועל סודיות המידע שהצטבר מפעילותם באתר (להלן: “המידע“).
  • המשתמש מתחייב להימנע מלהפר זכויות של משתמשים אחרים, לרבות זכותם לפרטיות, וכן להימנע מאיסוף מידע על משתמשים אחרים באתר.
  • המשתמש מאשר לחברה לאסוף ולאגור את המידע במאגרה (מאגר מס’ ________ הרשום במשרד המשפטים), לרבות בטכנולוגיית “עוגיות”, לצורכי שיפור חווית המשתמש והתאמת התכנים המוצעים באתר לטעם המשתמש (לרבות על ידי שינוי תצוגת האתר עבור המשתמש), לשם צרכים מסחריים, שיווק וקידום מכירות (בין היתר, דרך הצעת מבצעים ממוקדים ופנייה בדיוור ישיר), למטרות סטטיסטיות ולצרכים פנימיים. המשתמש יוכל למנוע קבלת “עוגיות” על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלו.
  • לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, המשתמש רשאי לפנות לחברה בבקשה לעיין במידע שנצבר אודותיו במאגר החברה, וכן רשאי לבקש מהחברה את הסרתו ממאגר המידע שלה. בקשות אלו יישלחו לכתובת הדוא”ל של החברה.
  • החברה תהא רשאית להעביר את המידע שהצטבר אודות המשתמשים לעובדיה ולצדדי ג’ לצורך מתן שירות מטעמם (למשל, לצורך אספקת המוצרים או השלמת פעולת הרכישה), וכן לשם מטרות סטטיסטיות ושיווקיות. נתונים אודות משתמשים שנמסרו לצדדי ג’ לצרכי ניתוח מידע סטטיסטי, יהיו אנונימיים, ולא יאפשרו זיהוי של המשתמש.
  • החברה גם תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש לצדדי ג’ אם תידרש לעשות כן לפי חובה שבדין (למשל, במקרה שניתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור מידע לצד שלישי), ו/או במקרה של טענה/ דרישה/ מחלוקת/ הליכים משפטיים שיתנהלו בין החברה לבין המשתמש או בין מי מטעמה של החברה לבין המשתמש, ו/או במקרה שבו הפר המשתמש הוראה מהוראות תקנון זה, ו/או במקרה שבו החברה תסבור שהמתשמש ביצע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או במקרה שבו המשתמש ביצע שימוש מאפשר/מעודד/מסייע/מקל על ביצוע מעשה בלתי חוקי, ו/או במסגרת שיתופי פעולה ו/או מיזוג עם צדדי ג’ ו/או המחאת זכויות או חיובים כלפי המשתמש לצדדי ג’ (ובלבד שהצדדים השלישיים יקבלו על עצמם את מדיניות הפרטיות של האתר).
  • החברה לא תישא באחריות לפגיעה, לרבות בפרטיות, שתיגרם עקב פעילות שנעשתה תוך שימוש שאינו מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית של משתמש שנרשם לאתר. 
  • החברה רשאית לעדכן, מעת לעת, את המשתמש ביחס למבצעים שהיא מציעה, וכן לשלוח לו חומר פרסומי ושיווקי לפי פרטי ההתקשרות שמסר, ברם המשתמש רשאי לבקש בכל עת את גריעתו מרשימת התפוצה של החברה על פי חוק התקשורת.

 1. אבטחת מידע
  • החברה נעזרת באמצעי אבטחה מתקדמים ושיטות הצפנה מקובלות כדי להגן על האתר ועל מאגר המידע שלה מפני חדירה או פריצה, וכדי לשמור על פרטיות המשתמשים באתר ועל חשאיות המידע המאוחסן באתר ובמאגר המידע.
  • העברת האשראי של המשתמש תעשה באופן מוצפן ומאובטח.
  • נאסר על המשתמשים לפרוץ לאתר כדי לאסוף מידע על משתמשים אחרים ו/או כדי לשלוח וירוס או יישומים עוינים.
  • האתר אינו יכול להבטיח שפרטי המשתמש והמידע שנאגר באתר יהיו מוגנים באופן מוחלט מפני חשיפה במקרה של חדירה או פריצה למחשבי החברה, והמשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי החברה בעניין זה, וכי ידוע לו כי החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק שהוא עקב כך.
  • כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמש בגין שימוש שאינו מורשה ו/או במקרה שהמידע אבד ו/או יגיע לגורמים עוינים במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון.

 1. הגבלת אחריות
  • האתר, על שלל התכנים שבו ושירותים הניתנים בו, מוצג כמות שהוא (“as is”). החברה אינה מציגה מצגים או נותנת התחייבויות בנוגע לאתר או לתכניו, והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לנזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא, שנגרם כתוצאה מאי דיוקים, טעויות טכניות או אחרות וכיו”ב שנפלו בתוכן האתר, וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בגין מאפייני האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו, לדרישותיו ו/או למטרותיו.
  • החברה, לרבות עובדיה ומי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או אי יכולת להשתמש בו.
  • החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים של צדדים שלישיים המקושרים לאתר (בהפניה או בפרסומת), לרבות למהימנותם, חוקיותם, עדכניותם, פעילותם או אי פעילותם. החברה גם אינה אחראית לשימוש באתרים אלו, והיא רשאית לגרוע קישורים או להוסיף קישורים, לפי בחירתה.  
  • התכנים לגבי המוצרים שבאתר, שמקורם בצדדי ג’ (כגון: יבואנים, יצרנים, ספקים), לרבות תיאוריהם, תמונותיהם, מפרטם הטכני, הם באחריותם המלאה של אותם צדדי ג’, ולחברה אין כל אחריות בנושא.
  • החברה לא תהא אחראית לכל נזק הנובע מהסתמכות על תוכן האתר המסופק על ידה, לרבות ביחס למוצרים ו/או למבצעים. המשתמש מצהיר כי תוכן האתר אינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ ו/או חוות דעת, וכי הסתמכות על תכני האתר תהיה באחריותו הבלעדית.
  • החברה אינה אחראית לטעויות שנפלו בתום לב, כגון טעות סופר באחד מנתוני המוצר המופיעים באתר, לרבות לגבי מחירו או תיאורו. לעניין זה, יובהר, כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין המוצרים כפי שהם בפועל לבין המוצרים כפי שהם נראים בתמונות.
  • האחריות לגבי המוצרים שנמכרו באמצעות האתר, ככל שישנה בדין, חלה על ספקי המוצרים באופן בלעדי, והחברה לא תישא באחריות לכל מעשה ו/או מחדל של הספק.
  • החברה, לרבות צוות עובדיה, לא תהיה אחראית להפרעות ושיבושים בזמינות האתר ותקינותו,  לרבות בשל השבתות יזומות לצורכי תחזוקה ושדרוג האתר ו/או בשל הפסקות ו/או תקלות ו/או בעיות טכניות בתוכנה, בחומרה, בקווי התקשורת, כשלים במרשתת, בין אם נגרמו במזיד, ובין אם לאו. המשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  דרישה ו/או תביעה לעניין שיבושים אלו ולבעיות הטכניות שעלולות להיווצר באתר בגללם.
  • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שתתבצע על ידי משתמשים ו/או גורמים אחרים.
  • סעיף ‏זה אינו גורע מכל הגבלת אחריות נוספת המפורטת בתקנון זה, והסכמת המשתמש לכל הגבלות האחריות המופיעות בתקנון זה, הינה תנאי עיקרי להסכמת החברה להתקשר עימו.

 1. סמכות שיפוט, הדין החל והתיישנות
  • הסמכות הייחודית לדון כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ביחס לאתר ו/או לתקנון, וכל הנובע ממנו, כגון ביצוע עסקאות רכישה, נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד, והדין שיחול לעניין זה יהיה הדין הישראלי.
  • הצדדים מסכימים כי תקופת ההתיישנות של עילה כנגד החברה והאתר תתקצר לתקופה של 6 חודשים, לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958.
  • הוראות הדין החל תגברנה על הוראות התקנון, במקרה של סתירה.